دانلود{جزوه مجموعه تست رشته تغذیه}

دانلود /جزوه مجموعه تست رشته تغذیه/ اِی اِن|دانلود|39015498|any50278965|دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه مجموعه تست رشته تغذیه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

جزوه مجموعه تست رشته
تغذیه

مجموعه تست و پاسخ تشریحی
آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95فهرست مطالبسؤالات فیزیولوژي دستگاه
تنفس............................................................................................................................6پاسخنامهي فیزیولوژي
دستگاه تنفس........................................................................................................................
11سوالات فیزیولوژي دستگاه
عصبی.......................................................................................................................
18پاسخنامهي فیزیولوژي
دستگاه عصبی.......................................................................................................................
24سؤالات فیزیولوژي دستگاه
گوارش.....................................................................................................................
29پاسخنامهي فیزیولوژي
دستگاه
گوارش....................................................................................................................
34سؤالات فیزیولوژي عمومی و
سلول ......................................................................................................
40پاسخنامهي فیزیولوژي
عمومی و سلول
.........................................................................................................46سؤالات فیزیولوژي غدد
درونریز و تولیدمثل...................................................................................................................
52پاسخنامهي فیزیولوژي غدد
درونریز و
تولیدمثل...................................................................................................................
57سؤالات فیزیولوژي کلیه و
مجاري
ادراري..................................................................................................................63پاسخنامهي فیزیولوژي کلیه
و مجاري
ادراري....................................................................................................................68سؤالات فیزیولوژي دستگاه
گردش
خون........................................................................................................................
74پاسخنامهي فیزیولوژي
دستگاه گردش خون ..................................................................................................
80

سؤالات فیزیولوژي دستگاه
تنفس1- در موقع عبور هوا از
حفرههاي بینی، کدام تغییرات در هواي تنفسی بوجود میآید؟الف) تعدیل درجه حرارت ب)
ضد عفونی شدنج) مرطوب شدن د) هر سه
این تغییرات2- تحریک عطسه به علت تحریک
کدام مخاط است؟الف) نایژهها ب) حنجره ج)
حلق د) بینی3- هواي جاري تنفسی چند
میلیلیتر است؟الف) 44 ب) 550 ج) 1000
د) 20004- مرکز تنظیم حرکات تنفسی
واقع در
:الف) پل مغزي ب) پیاز
نخاعج) تالاموس د) قشر مغز5- کدام در کنترل تنفس نقشی
ندارد؟الف) بصلالنخاع ب) پل
مغزيج) کمورسپتورها در ریه د)
کمورسپتورها در قوس آئورتپاسخنامه ي فیزیولوژي
دستگاه تنفس1- گزینهي (د) صحیح است.هنگامی که هوا از بینی
عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههاي بینی انجام میشود
:1- هوا توسط سطوح گسترده
شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوابطور نسبی تصفیه میشود.2- گزینهي (د) صحیح است.تحریک مجاري بینی محرك
آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـاي آوران از طریـق عصـب جمجمـهاي پـنجم بـهبصلالنخاع که محل شروع
رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند
.3- گزینهي (ب) صحیح است.براي مطالعه بهتر کار
ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندي
کردهانـد
.حجمهاي ریوي عبارتند از:1) حجم جاري، حجمی از هواست
که در هر دم و بازدم عادي وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود500 میلیلیتر است؛سؤالات فیزیولوژي عمومی و
سلول1- با افزایش قطر نورون
عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون
.............الف) افزایش مییابد. ب)
کاهش مییابد
.ج) ثابت میماند . د) به
فاکتورهاي دیگر وابسته است
.2- مقدار پتانسیل کار پس از
پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟الف) افزایش تدریجی ب)
ابتدا افزایش سپس کاهشج) تغییر نمیکند د) کاهش
تدریجی3- در کدامیک از مراحل
تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟الف) آنافاز ب) پروفاز ج)
تلوفاز د) متافازپاسخنامه ي فیزیولوژي
عمومی و سلول1- گزینهي (الف) صحیح است.سرعت هدایت در فیبرهاي
عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهاي عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـهاست. پس میتوان گفت که هر
چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد
.نکته: میلیندار شدن نورون
یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود
.2- گزینهي (ج) صحیح است.هنگامی که پتانسیل عمل در
یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهاي آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن
پدیـده،قانون همه یا هیچ گفته
میشود
.3- گزینهي (ج) صحیح است.در آخرین مرحله از تقسیم
میتوزي یعنی تلوفاز، غشاي هسـتهاي جدیـد دور هـر یـک از گـروههـاي کروماتیـدي
ایجـادمیشود. مدت کوتاهی بعد از
آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدنسیتوپلاسم به دو قسمت و
در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد
.

2) حجم ذخیره دمی، حجمی از
هواست که پس از یک دم عادي، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود3000 میلیلیتر است؛3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی
از هواست که پس از یک بازدم عادي، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـدو مقدار آن حدود 1100
میلیلیتر است؛4) حجم باقیمانده، حجمی از
هواست که پس از قويترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن
برابـر1200 میلیلیتر است.چهار ظرفیت ریوي هم
عبارتند از
:1) ظرفیت دمی مساوي است با
حجم جاري به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛2) ظرفیت باقیمانده عملی
برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن
برابـر 2300میلیلیتر است؛ «12» مجوعه
تست3) ظرفیت حیاتی برابر با
جمع سه حجم جاري، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛4) ظرفیت کلی ریه کل برابر
با مجموع هر چهار حجم ریوي است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است
.4- گزینهي (ب) صحیح است.مرکز تنفسی از چند گروه
نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزي قرارگرفته اند.5- گزینهي (ج) صحیح است.مراکز تنفسی در بصلالنخاع
و قسمتی از پل مغزي قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهاي آئـورتی ایـن اسـت کـه
بـاکاهش فشار اکسیژن شریانی،
سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهاي ریـوي،بیشتر با مواد خارجی وارد
شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در
تنظـیمحرکات تنفسی کاربردي
ندارند
.